Home ระเบียบ/กฎข้อบังคับ/คู่มือ

พระราชบัญญัติ/กฎ ก.พ. 

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน/พัสดุ

  1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

เอกสาร / คู่มือ

  1. คู่มือไวยาวัจกร
  2. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบการลา

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
 

ข้อมูลสารสนเทศวัด

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์