Home ข่าวจากจังหวัดสมุทรปราการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/2555 รอบที่ 2
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/2555 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า รัฐบาลได้มีนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีราคาผลผลิตตกต่ำ  โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  ได้แก่  โครงการรับจำนำฯ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เหมาะสม  และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร  จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ดำเนินการตามมติเห็นกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว  ปี 2554/2555 รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์