Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบนักธรรมชั้นตรี
การสอบนักธรรมชั้นตรี พิมพ์ อีเมล
  
  
สอบนักธรรมชั้นตรี ครั้งที่ 98
    สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พร้อมกันทุกสนามสอบทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552 โดยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวงเสนอ โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้
  1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ 28-29-30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552 ตรงกับวันจันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี ขึ้น 9-10-10-12 คำ เดือน 11 รวมสอบ 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
  2. นักธรรมชั้นโท-เอก กำหนดสอบวันที่ 4-5-6-7 พฤศจิกายน 2552 ตรงกับวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์ แรม 2-3-4-5 ค่ำ เดือน 12 รวมสอบ 4 วัน วันละ 1 วิชา เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ทั้ง 4 วัน ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง
  3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 สอบ 1 วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
    อนึ่ง  ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชา เหมือนปีที่ผ่านมา ส่วน ธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม

 สนามสอบธรรมสนามหลวง แผนกนักธรรม
ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2552
สำนักเรียน คณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค 1
จำนวน 7 แห่ง

ที่
สนามสอบ 
ตำบล 
อำเภอ 
จำนวน นักธรรมตรี
หมายเหตุ
1
วัดกลางวรวิหาร
ปากน้ำ
เมืองสมุทรปราการ
298
 
2
วัดสุคันธาวาส
บางบ่อ
บางบ่อ
180
 
3
วัดกิ่งแก้ว
ราชาเทวะ
บางพลี
172
 
4
วัดคันลัด
ทรงคนอง
พระประแดง
257
 
5
วัดคู่สร้าง
ในคลองบางปลากด
พระสมุทรเจดีย์
117
 
6
วัดศิริเสาธง
บางเสาธง
บางเสาธง
152
 
7
วัดอาษาสงคราม
ตลาด
พระประแดง
132
 
   
รวม
1,308
 

 

พุทธศาสนิกชนที่ประสงค์จะสนับสนุนการสอบนักธรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดใกล้บ้าน , สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด (วัดพิชัยสงคราม) , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือ ติดต่อโดยตรง โทร 0 2280 7682 , 0 2629 0962 ต่อ 116 , 117 โทรสาร 0 2629 0963 หรือ www.gongtham.net
เอกสารแนบการสอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2552 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์