Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบข่าว กกต.สมุทรปราการ

1.  ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงใต้
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีมติประชุมครั้งที่ 109/2552  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เห็นชอบให้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสำโรงใต้  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ตามรูปแบบที่ 1  ซึ่งจากคำบรรยายแนวเขตตามประกาศการแบ่งเขตฯ ตรวจสอบแล้วท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  ดังนี้
         เขตเลือกตั้งที่ 1  ตำบลสำโรง (ทั้งตำบล)  ตำบลสำโรงกลาง (เฉพาะหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 10)
         เขตเลือกตั้งที่ 2  ตำบลสำโรงใต้ (ทั้งตำบล)  ตำบลบางหัวเสือ (ทั้งตำบล)
         เขตเลือกตั้งที่ 3  ตำบลบางหญ้าแพรก  (ทั้งตำบล)  ตำบลสำโรงกลาง (เฉพาะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10)
2.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสำโรงใต้
         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ  มีมติในการประชุมครั้งที่ 40/2552  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552  เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกดสภาเทศบาลเมืองสำโรงใต้  โดยกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552  กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สถานที่รับสมัคร บริเวณลานจอดรถข้างสำนักงานเทศบาลเมืองสำโรงใต้  จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
         - เขตเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10  ตำบลสำโรง  หมู่ที่ 3  ถึงหมู่ที่ 3  ตำบลสำโรงกลาง
         - เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10  ตำบลสำโรงใต้  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 15  ตำบลบางหัวเสือ
         - เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 22 ตำบลบางหญ้าแพรก  หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงกลาง
สมาชิกฯ เขตละ 6 คน  รวมสมาชิกฯ จำนวน 18 คน  เขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสำโรงใต้  ได้แก่เขตเทศบาลเมืองสำโรงใต้
3.  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
         ด้วยนายเชษฐ  ชุมทอง  สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 7  อำเภอพระประแดง  เสียชีวิต  อบจ.สมุทรปราการ จัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552  และระหว่างวันที่ 5-9  พฤศจิกายน 2552  มีผู้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 3 ราย  ดังนี้
         1.  นายสำเนาว์  ช้างมาศ        หมายเลข 1
         2.  นายบรรเลง  มีสัมฤทธิ์       หมายเลข 2
         3.  นายสุทธิพงษ์  เลียบวัฒนะ  หมายเลข 3
4.  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ
         ตามที่ อบจ.สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ  เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งว่าง)  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552  โดยมีผู้สมัครฯ จำนวน 3 ราย  ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏรายละเอียดดังนี้
         ผู้สมัครหมายเลข 1         นายสำเนาว์  ช้างมาศ                4,107  คะแนน
         ผู้สมัครหมายเลข 2         นายบรรเลง  มีสัมฤทธิ์               2,425  คะแนน
         ผู้สมัครหมายเลข 3         นายสุทธิพงษ์  เลียบวัฒนะ          1.114  คะแนน
         ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ
         ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง              จำนวน  18,368  คน 
         ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง        จำนวน    8,442  คน    ร้อยละ 45.96
         บัตรเสีย                        จำนวน        412  คน    ร้อยละ   4.90
         บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน        382  คน    ร้อยละ   4.52