Home หนังสือเวียน การกำหนดแบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
การกำหนดแบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:14

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 127  ตอนพิเศษ 34 ง วันที่ 17 มีนาคม 2553  ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว  ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง  ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน  กรมบัญชีกลางจึงปรับแก้ไขแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  โดยยกเลิก แบบ 7218  และกำหนดให้ใช้แบบ 7223 

LAST_UPDATED2
 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์