Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบพลิกโฉมโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่สู่ความทันสมัย 3 ดี

        การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยพลิกโฉมโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัด ให้เป็นโรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี โดยปรับให้ทันสมัย 3 ด้าน หรือ 3 ดี คือ 
        1.บรรยากาศดี  เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศดี  
        2.บริการดี เป็นการพัฒนาระบบบริการ ลดการรอนานให้บริการที่รวดเร็ว
        3.บริหารดี  พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลยุคใหม่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดพึงพอใจและประทับใจในคุณภาพบริการ
        กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้คนไทยมีสุขภาพดี ได้ปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพ เน้นการทำงานเชิงรุก ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีการสร้างสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิด "สุขภาพดี สังคมดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง" และปรับเปลี่ยนสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลที่ห่างไกลและประหยัดงบประมาณของชาติในระยะยาว ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการให้ครบทุกแห่งภายในปี 2554

 ที่มาข่าว : สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการ  โทร. 0 2389 5980  website : www.spko.moph.go.th