Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบกลุ่มอำนวยการ กิจการคณะสงฆ์ และประสานงาน

 1. แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร
 2. แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
 3. แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ

กลุ่มงานพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่

 1. แบบขอจัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรม
 2. แบบรายงานการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
 3. แบบขอจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
 4. แบบขอจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
 5. แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 กลุ่มงานพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

 1. แบบรายงานขอจัดตั้งวัด
 2. แบบรายงานขอยุบเลิกวัด
 3. แบบรายงานขอรวมวัด
 4. แบบราบงานขอย้ายวัด
 5. แบบราบงานขอเปลี่ยนชื่อวัด
 6. แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย
 7. แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 8. แบบการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
 9. แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
 10. แบบรายงานขอยกวัดร้างขี้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

ระเบียบออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่า (ขอต่อวีซ่า พระต่างประเทศ)

ขั้นตอนการสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

เอกสารในการสมัครบรรพชาอุปสมบท

1. ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท จากทางวัด
2. สำเนาบัตรข้าราชการที่รับรองคุณสมบัติ (ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท
4. สำเนาทะเทียนบ้านของผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
   *** ต้องระบุ ผลตรวจปัสสวะ (หาสารเสพติด) ผลตรวจเลือด (ตรวจ HIV) ***
6. ผลการตรวจสอบประวัติจากสถานีตำรวจ

หมายเหตุ  เอกสารทั้งหมดให้ถ่ายสำเนาทุกใบมา 1 ชุด 
ตัวอย่างเอกสารทั้งหมดที่นำมาทำเรื่องขอบรรพชาอุปสมบท