Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบประวัติผู้บริหาร


นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ


ประวัติ
เกิดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
ประวัติการศึกษา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)            มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการรับราชการ.
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕............- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑.........................สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ...........- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๒........................สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓........... - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓....................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔........... - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔........................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖........... - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕....................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐........... - นักวิชาการศึกษา ๕.....................................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑............- นักวิชาการศึกษา ๖.....................................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖............- นักวิชาการศึกษา ๗ ว..................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗....... ...- นักวิชาการศาสนา ๗ ว.................................สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑...........- นักวิชาการศาสนาชำนาญการ.......................สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗.......... - นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ..............สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙.......... - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ (ระดับต้น)

การอบรม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓      - นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘     - พัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, เนปาล, เขมร, ลาว