Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบอัตรากำลัง

 

นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ


ประวัติ
เกิดวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
ประวัติการศึกษา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)            มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการรับราชการ.
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕............- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑.......................สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ...........- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๒.......................สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓........... - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓...................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔........... - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔......................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖........... - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕...................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐........... - นักวิชาการศึกษา ๕................................. .สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑............- นักวิชาการศึกษา ๖.................................. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖............- นักวิชาการศึกษา ๗ ว................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗....... ...- นักวิชาการศาสนา ๗ ว................................สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑...........- นักวิชาการศาสนาชำนาญการ.......................สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗.......... - นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ.............สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙.......... - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ (ระดับต้น)

การอบรม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓      - นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘     - พัฒนาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, เนปาล, เขมร, ลาว


 

นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ภูมิสำเนา
จังหวัดสมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ)  เอกการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เอกบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
ธันวาคม  ๒๕๓๕ ............................เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๗......................เจ้าหน้าที่ธุรการ  สำนักงานประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
๑  กรกฎาคม ๒๕๔๘........................เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
๒๘ธันวาคม ๒๕๔๕.........................นักวิชาการศาสนา ๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดาสมุทรปราการ
๓พฤศจิกายน ๒๕๕๑.......................นักวิชการศาสนา ๖ว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑ธันวาคม ๒๕๕๑......................... นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...................... นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ผลงาน/เกียรติบัตรดีเด่น
ปี  ๒๕๔๙    โล่สตรีไทยดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
โทรศัพท์/โทรสาร
มือถือ ๐๘๙-๕๒๐๖๗๑๗
ที่ทำงาน ๐๒-๓๙๔๐๑๑๘
โทรสาร ๐๒-๓๙๔๐๑๑๘

 ............
นางสาวศรัญญา บังเกิดสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๖

ภูมิลำเนา

จังหวัดกรุงฉะเชิงเทรา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการเข้ารับราชการ

......................-

เบอร์ติดต่อ

๐๒-๓๙๔-๐๑๑๘

นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗

ภูมิลำเนา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการเข้ารับราชการ

......................-

เบอร์ติดต่อ

๐๒-๓๙๔-๐๑๑๘

นายธนวัฒน์ สาระสิน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗

ภูมิลำเนา

จังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประวัติการเข้ารับราชการ

......................-

เบอร์ติดต่อ

๐๒-๓๙๔-๐๑๑๘


ภูมิลำเนา

จังหวัดอุดรธานี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์พณิชยการช่างกล  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โรงเรียนโปลีเทคนิคพณิชยการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  เอกการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี

ประวัติการรับราชการ

...............-

โทรศัพท์/โทรสาร
มือถือ 085-9287281
ที่ทำงาน 0-2394-0118-20
โทรสาร 0-2394-0118