Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕     แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคม