Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

          ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.2545  มาตรา  46  ได้กำหนดให้มีส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี  กระทวงหรือทบวง  เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  และอำนาจหน้าที่ตามกำหนดไว้ในกฎหมาย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นหน่วยราชการระดับกรม  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และได้มีการตราพระราชกฤษฎีการโอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  หนี้  สิทธิ  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของกรมการศาสนา  มาเป็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามมาตรา  159  และมาตรา  161  แห่งพระราชกฤษฎีการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.2545
  
          โครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ที่กำหนดขึ้น ขาดหน่วยงานในระดับพื้นที่  ที่จะรองรับการกระจายอำนาจงานจากกองต่างๆ  ในส่วนกลางดำเนินการตามนโยบาย  การกระจายอำนาจของรัฐบาล  จึงเป็นปัญหาที่จะทำให้ไม่สามารถพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีปริมาณกว้างขวางทั้งตำบล  ทุกหมู่บ้านของประเทศไทย  เพราประชาชนชาวไทยกว่า  90 %  นับถือพระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนเป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชาติ  พระภิกษุสามเณรจำนวน  370,844  รูป  วัดอารามหลวง  จำนวน  32,710  วัด  กระจัดกระจายอยู่ในทุกตำบลหมู่บ้านทั้งประเทศไทย  เหล่านี้  คือภาระของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ในการประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2545  ที่พุทธมณฑล  ซึ่งการประชุมประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะหน  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด  ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีมติร่วมกันว่าควรจัดตั้งสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดขึ้นในทุกจังหวัด  เพื่อปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนา  และสนองงานคณะสงฆ์ในจังหวัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจึงถูกประกาศตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2547  เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พ.ศ.2549  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไว้ดังนี้

1.  ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3.  ส่งเสริมดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

5.  ส่งเสริม สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

6.  รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

7.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

8.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยู่เลขที่  34/6  อาคารวีระ  รอดเรือง  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10270  ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์  และทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง  ส่งเสริม  และพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติร่วมทั้งให้การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้กับจังหวัด  เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขนาดเล็ก  จึงมีโครงสร้างการแบ่งงานภายในเป็น  1  กลุ่ม  เท่านั้น  คือกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  โดยมีนางสาวประนอม  คงพิกุล  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  คนแรก ต่อมาด้วยนายเสียน  โสดขุนทด  นายธงชัย  พลพวก  และนางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการคนปัจจุบัน