Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบผลการดำเนินงานที่มา

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2547

 ที่  

ชื่องาน / โครงการ  

     งบประมาณ (บาท) 

    หมายเหตุ 

 1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 19 รุ่น เป็นข้าราชการ 2,805 คน ประชาชน 717 คน 
ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2547 ณ วัดอโศการาม วัดบางโฉลงใน
และวัดบางพลีใหญ่ใน                                                                                   

 1,438,630.-

 
 2 

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 75 รุ่น เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
14,004 คน   นักเรียนระดับประถมศึกษา 4,668 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม -
22 ธันวาคม 2547 ณ วัดอโศการาม      

 4,430,830.-

                    

ปี 2548

 ที่ 

ชื่องาน / โครงการ

     งบประมาณ (บาท)    

หมายเหตุ

 1

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 1,004 คน จำนวน 5 รุ่น
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม -  5 มีนาคม 2549    

        401,600.-   

 
 2

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 รุ่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น
8,147 คน โดยดำเนินการ    ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 5 สิงหาคม 2549

 1,968,480.-

 
 3โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,799 รูป ดำเนินการระหว่าง
วันที่ 10 - 17  ตุลาคม 2547                                                                      

 9,357,760.-

                    

ปี 2549

 ที่  

ชื่องาน / โครงการ

  งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

 1โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสาขลาและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัดคู่สร้าง
ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (งบ CEO)

 10,000,000.-

                  
 2โครงการหล่อเทียน หลอมใจ ถวายในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ระหว่าง
24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2549 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
     -  ประธานเปิดงานในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
        นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี 
     -  วันที่ 26 มิถุนายน 2548 สมเด็จพระพุฒาจารย์ประธานปฏิบัติหน้าที่
        แทนสมเด็จพระสงฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     -  วันที่ 2 กรกฎาคม 2548 พระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม 
        เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     -  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็น
        ประธานโครงการเพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ต้นเทียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2549

 2,000,000.-

 (สนับสนุน
งบประมาณ โดย
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ)

 3

การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา โครงการหล่อเทียนหลอมใจ
ถวายในหลวง  "ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2549  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,717 คน จำนวน 97 โรงเรียน
มีกิจกรรมที่แข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท คือ
     -  ประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1-3)
     -  ประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา (ป. 4-6) และระดับมัธยมศึกษา (ม. 1-3)
     -  แข่งสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (ป. 4-6)
     -  ร้องเพลงหมู่พระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา (ป. 4-6) และระดับมัธยมศึกษา (ม. 1-3)

 ใช้งบเดียวกับโครงการ
หล่อเทียน หลอมใจ
ในข้อ 2

 
 4โครงการเทศน์มหาชาติ มหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2549
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชินี วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ                    

 350,000.-

 

ปี 2550

 ที่  

ชื่องาน / โครงการ 

  งบประมาณ (บาท)

    หมายเหตุ    

 1 

โครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยดำเนินการจัดงานในวันที่ 14 ตุลาคม 2550 ณ วัดพิชัยสงคราม
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ                                                

 5,955,546.-

 (สนับสนุน
งบประมาณ โดย
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ)

 2 

โครงการวันวิสาขบูชา ปี 2550 มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตน
เป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30,000 คน และมีกิจกรรมคัดเลือก
นักเรียนผู้เป็นผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม มีผู้ได้รับคัดเลือก
จำนวน 123 คน

60,000.-