Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบอำนาจหน้าที่

แนะนำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง           เลขที่  34/6  อาคารวีระ  รอดเรือง  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง 
                 จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์    02-3940118-20
โทรสาร      02-3940118

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยู่เลขที่  34/6  อาคารวีระ  รอดเรือง  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10270  ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์  และทำนุบำรุง  ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง  ส่งเสริม  และพัฒนางานพระพุทธศาสนา  ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติร่วมทั้งให้การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้กับจังหวัด  เนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขนาดเล็ก  จึงมีโครงสร้างการแบ่งงานภายในเป็น  1  กลุ่ม  เท่านั้น  คือกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  โดยมีนางสาวประนอม  คงพิกุล  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  คนแรก และคนปัจจุบัน


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

1.  ศึกษา  วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3.  ส่งเสริมดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
5.  ส่งเสริม สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
6.  รับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
7.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
8.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  ตามโครงการสร้างเป็นสำนักงานขนาดเล็กจึงมีกลุ่มงานเพียงกลุ่มเดียวคือ  กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  มีขอบข่ายงานดังนี้
 1. งานอำนวยการและประสานงาน
 
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล คลัง การเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ งานงบประมาณ มีงานสำคัญโดยสรุป ดังนี้               
         - งานบริหารทั่วไป
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         - งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ/พนักงานศาสนการ
         - งานการเงิน บัญชี พัสดุ
         - งานเลขานุการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด
         - งานวินัย งานคดี วัด ประชาชน
         - งานสำรวจข้อมูล สถิติ สารสนเทศ
         - งานนโยบายแผน/งบประมาณ
         - งานประสานงานกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
         - งานอื่น ๆ ที่คณะสงฆ์ขอความร่วมมือ
2. งานพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศานศึกษา และวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีงานสำคัญดังนี้
         - การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกประเภท
         - การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี และปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
         - การคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสาคัญ แต่งตั้งครู เจ้าหน้าที่
         - การนิเทศติดตามผลและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
         - การจัดตั้งสำนักเรียน โรงเรียน
         - การพัฒนาครู อาจารย์ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
         - จัดตั้งกลุ่มและแต่งตั้งประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงเรียน
         - งานวิชาการพระพุทธศาสนา (พุทธบัณฑิต)
         - จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด (วิชาการ)
         - สำรวจรวบรมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับครู/นักเรียน
         - กลุ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
         - กลุ่มงานพิธี
         - ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
         - การขอจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด
         - การจัดตั้งดำเนินการทางวิชาการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
         - การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
         - การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา
         - งานพระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระวิปัสสนาจารย์ พระนักเทศน์ พระจริยนิเทศก์
         - การแข่งขันมีสวดมนต์หมู่ คำสวดสรภัญญะ
         - การจัดทำนิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ รวมทั้งการประสานเสนอ
           ขอสมณศักดิ์
         - งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
         - งานรับเรื่องราวร้องเรียนระหว่างประชาชน วัด หรือ การประสานงานเรื่องพระประพฤติผิดพระ
           วินัย ของพระภิกษุ
         - งานส่งเสริมและประสานการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ
3. งานพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา มีงานสำคัญดังนี้
         - งานจัดสร้าง ตั้ง ย้าย รวม ยุบวัด งานทะเบียน งานส่งเสริมฐานะวัด
         - สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม เพื่อให้วัดเป็นที่รวมจิตใจของประชาชน
         - การพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง พัฒนาตัวอย่างดีเด่น แหล่งท่อง
           เที่ยว
         - การพัฒนาวัด ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน วัดละหนึ่ง
           ตำบล (ตำบลทางคณะสงฆ์)
         - งานส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณบูรณะ และพัฒนาวัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วัดประสบ
           วินาศภัย ฯลฯ
         - ประเมินผลการดำเนินงานของวัด
         - งานสำรวจรังวัด ออกโฉนด และจัดทำทะเบียนที่ดินวัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
         - งานออกแบบและก่อสร้าง
         - การวางแผนการจัดประโยชน์วัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
         - การดูแลรักษาที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
         - การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายการจัดทำสัญญาเช่าอาคาร
           การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางรวมทั้งการกันเขต ที่ดินวัด
           เพื่อจัดทำประโยชน์
         - การขอรังวัดแสดงกรรมสิทธิ์ การสอบเขต การขอแบ่งแยก ระวังชี้แนวเขตในที่ดินศาสน
           สมบัติกลาง วัดร้าง และวัด
         - การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ
         - งานผาติกรรมและการรับให้ที่ดิน