Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบวิสัยทัศน์พันธกิจ

นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรหลักในการประสานงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน สังคมสามัคคีมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม


พันธกิ (Mission)

1.ให้บริการประสานงานกิจการคณะสงฆ์

2.สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

3.สนับสนุนส่งเสริมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระศาสนา

4.ส่งเสริมและพัฒนาดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ ศาสนสถาน ศาสน บุคคล ศาสนพิธี


ยุทธศาสตร์(Strategies  Issue)

1.พัฒนาองค์กรและระบบบริหารให้เป็นศูนย์บริการสนองงานสงฆ์  และศูนย์ประสานงานทุกภาคส่วน

2.อุปถัมภ์คุ้มครองพระศาสนา

3.ส่งเสริมและพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนศึกษา ศาสนพิธี

4.ส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแผ่ศาสนธรรมและการปฏิบัติธรรม

5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นมืออาชีพ

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกบัวสวยๆการ์ตูน