จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

                     จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรในสังกัด และบุคลากรของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือลายอื่น ๆ เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251