บุคลากร พศจ.สมุทรปราการ

                           ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 

 

นายชำนาญ ชาญไชย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

 

นายสุชาติ มวลชัยภูมิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

นายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายรัตนพงษ์ นันทรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวภัคจิรา หมั่นสาร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวเกวลี กิจเจริญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                 
   

นายศุภกร มะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

     

นางสาวอรณิชชา ชัยยะ
พนักงานทำความสะอาด

   
                 

นายนิธิภัทร์ ศรีธนิศานนท์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นายณรงค์วิทย์ กลิ่นสุบรรณ์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นายสุพจน์ ศิริรัตน์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นายพงศ์ธร บวรรัตนินทร์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นายทราวิส หาโล
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                 
   

นายอาวุธ สามี
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

นายสุประดิษฐ์ สิงหทศ
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากศยานสุวรรณภูมิ

 

นายธณัติ เล็กสุวัฒน์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุ
และสามเณรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,346