ประชุม “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม”

วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และนายณัชชัชพงษ์  แดงสกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับการอยู่รวมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรมภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน ในการนี้ พระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,216