“สำนักพุทธ ฯ” จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๖  วันนี้เวลา ๑๖.๐๐ น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้จัดกิจกรรมส่วนพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” และเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ซึ่งกำหนดการมีรายละเอียดดังนี้

มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๖  เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบการกำหนดให้วันที่ ๑๓  ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” และขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251