ผอ.พศจ.สมุทรปราการ ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและหารือรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ

           วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด         สมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และซักซ้อมทำความเข้าใจในการทำงานที่จะได้รับมอบหมายในภารกิจต่อไป ตลอดจนรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานในสำนักงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ อาคารวีระ รอดเรือง ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,634