อบรมโครงการพัฒนา/ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดสมุทรปราการ "ITA66 Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย" โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นัดรังวัดออกโฉนดที่ดิน วัดมหาวงษ์ ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑ และเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการลงพื้นที่่ตรวจสอบที่ดินของผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๓๑ มีความประสงค์ขายที่ดินให้แก่วัดอโศการาม เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่วัดเพื่อเป็นลานจอดรถของวัด โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ๑ - ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.พศจ.สป.เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,557