ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมพระสังฆาธิการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ศาลาโพธิ์ทอง-สินเทียน วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาค ๑

วาระการประชุมที่ ๑  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๑.๑ ด้านการปกครอง
๑.๒ ด้านการสาธารณสงเคราะห์

วาระการประชุมที่ ๒ ข้อราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
๑. ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑/๒๕๖๕
๒. การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร
๓. การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕
๔. แนวทางการปกครองคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
๕. แนวทางการดำเนินงานของพระวินยาธิการ3

วาระการประชุมที่ ๓  เรื่องอื่นๆ
๑. การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕)
๒. สำรวจต้นไม้ทรงปลูก
๓. มติมหาเถรสามคม เรื่อง การติดตามแก้ไขปัญหากรณีพระภิกษุบุกรุกพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๔. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
๕. โครงการ “รางวัลศิษย์กรรมฐานสดุดี”
๖. บัญชีรายนามผู้บริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
๗. ใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
๘. อื่นๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,346