การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไฟล์เอกสารประกอบ
doc สิ่งที่ส่งมาด้วย1.แบบขอรับเงินฯ.doc |
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย2.ตัวอย่างประมาณการ.pdf |
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย3.ประกาศหลักเกณฑ์งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2564.pdf |
pdf สิ่งที่ส่งมาด้วย4.ประกาศ พศ เรื่องกำหนดแบบคำขอ พส.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,198